بانوی به ادعا ۱۳۹۶

اسفند ۱, ۱۳۹۶ محتشمی 0

گفت: در می‌زنند مهمان است گفت: آیا صدای سلمان است؟ این صدا، نه صدای طوفان است مزن این خانه مسلمان است مادرم رفت پشت در، اما