مجموعه فرهنگی ورزشی حجربن عدی

یافت آباد میدان شهید باقری (شهرداری) خیابان شهید باقری کوچه شهید لک چغازانی مسجد حجربن عدی (ره)
۰۲۱-۶۶۸۲۰۸۹۰
۰۹۳۶۰۰۸۰۹۵۹

ساعت و روز فعالیت : روزهای یک شنبه و دوشنبه . ساعت برگزاری ام نیمه اول سال بعد از نماز مغرب و نیمه دوم سال ۲ساعت قبل از اذان مغرب

نام مسئول : حسن جلیلی
۰۹۳۶۰۰۸۰۹۵۹